Demonstrationsytor med förädlat material

Se själv hur det växer i Skogforsks demonstrationsförsök med förädlade plantor, provenienser och trädslag.
Välskyltat i Södra Vi
Bild: Mats Hannerz

Surfa på kartan, klicka på symbolerna och hitta mer information om varje försök.

Visa Demonstrationsytor på en större karta

Syfte med demonstrationsytorna

Demonstrationsytorna åskådliggör skogsträdsförädlingens potential genom att i fält visa skillnader mellan material av olika förädlingsgrad och ursprung. För detta ändamål har ett urval av Skogforsks genetiska fältförsök använts. De utvalda försöken är geografiskt spridda i hela Sverige och där ingår försök där besökaren kan se tydliga skillnader mellan olika material.

Trädslagen utgörs främst av gran och tall men även lärk, sitkagran, douglasgran och björk finns med. 

Bakgrunden

I propositionen "En skogspolitik i takt med tiden" (Prop. 2007/08:108) gör Regeringen bedömningen att: "Föryngring med gran och tall bör ske med förädlat föryngringsmaterial i så stor utsträckning som möjligt. Kunskapen om värdet av att använda förädlat plantmaterial vid föryngringar bör öka bland markägare, entreprenörer, Skogsstyrelsens personal och andra berörda."

I juni 2008 togs ett Regeringsbeslut (Jo2008/1883) om att genom FORMAS ge Skogforsk ett uppdrag att genomföra riktade åtgärder som syftar till "att ta fram riktlinjer för vilket föryngringsmaterial som ska rekommenderas på olika marker ur produktions- och miljöperspektiv samt att beskriva hur tillgången på förädlat plantmaterial kan öka".
"Demonstrationsytorna" ingår bland dessa riktade åtgärder.

Här ser du rapporten som beslutet resulterade i: Ökad tillgång och användning av förädlade plantor.

Senast korrigerad: 2023-01-24
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)