Lagar och regler för lövskog

Samhället vill på olika sätt stödja att lövskogen både brukas och bevaras. Det finns regler för bevarande av ädellövskog och stöd för anläggning av ny lövskog.
Bokskogslagen kom först
Bild: Mats Hannerz

Här är ett antal regelverk som berör ädellövskogen.

Bokskogslagen, ädellövskogslagen, skogsvårdslagen

Efter andra världskriget fram till 1960-talet avverkades många bokbestånd och ersattes av gran. Man befarade att all bokskog höll på att försvinna i Sverige. Detta resulterade i bokskogslagen som kom 1974. Därefter aktualiserades frågan om övrig ädellövskog och 1984 ersattes bokskogslagen av ädellövskogslagen. År 1993 gick denna upp i skogsvårdslagen (1993:553) utan förändringar.

Bevara ädellövskogen genom aktivt bruk

Lagen syftar till att ädellövskogen skall bevaras för framtiden. Detta skall ske genom ett aktivt ädellövskogsbruk med ändamålsenlig skötsel där ädellövskogens miljövärden och höga virkesvärden beaktas.

Vilka är de ädla lövträden?

Med ädla lövträd avser skogsvårdslagen de inhemska trädslagen alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn (22§, 1993:553). Trädslag som införts till Sverige som till exempel rödek och sykomorlönn räknas inte som ädla lövträd.

Vad är ädellövskog?

Ädellövskog definieras som skogsbestånd med en areal på minst ett halvt hektar där minst 70% av träden är lövträd och minst 50% är ädla lövträd. I betesmarker skall trädbeståndet vara minst ett hektar och minst tio av de ädla lövträden skall ha en diameter på 30 cm på 1,3 meter över marken för att få kallas ädellövskog. (23§, 1993:553) Andelen lövträd och ädla lövträd skall i första hand bestämmas av trädens grundyta.

Får skogsägaren byta ut ädellövskog mot annan skog?

I ett ädellövskogsbestånd får det inte vidtas åtgärder som leder till att beståndet upphör att vara ädellövskog. Efter annan avverkning än röjning och gallring skall ny ädellövskog anläggas på området. Om det finns särskilda skäl, får Skogsstyrelsen medge undantag för omställning av ädellövskog till annan löv- eller barrskog. I samband med detta får Skogsstyrelsen besluta att ny ädellövskog skall anläggas på ett annat ställe inom brukningsenheten.

Annan avverkning än röjning och gallring i ett ädellövskogsbestånd får inte påbörjas innan Skogsstyrelsen lämnat tillstånd till detta.

Ersättning för höga skötselkostnader

Då kostnaderna för föryngring och vård av ungskog ofta är höga i ädellövskogsskötseln utgår statliga bidrag till markägaren. Dessa täcker 80% av föryngringskostnader och 60 % av kostnader i samband med vård av ungskog. (28§, 1993: 553)

Senast korrigerad: 2020-09-22
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)