Sådd och fröhantering av andra ädla lövträd

Med undantag för ask, bok och ek ser man sällan de ädla lövträden i rena bestånd. Om alm, lind, lönn, avenbok och fågelbär föryngras med sådd görs det ofta med flera arter i blandning.
Frölagret i väntan på sådd
Bild: Mats Hannerz

Generella råd för sådd av ädla lövträd

Beställ frön i god tid

Enklast är om du kan köpa frön hos en plantskola, men om det inte går att få tag på så finns möjlighet att plocka frön från träd på den egna marken. Om du planerar att köpa frön så meddela plantskolan i god tid, helst redan under sommaren året innan du skall så. För en del av arterna krävs till och med två års framförhållning för att fröna skall vara förbehandlade och klara när du får dem.

Frömängd

Se till att du kan få 30 000-40 000 plantor per hektar. Vikterna av respektive art måste du själv avgöra beroende på vilka arter du vill ha mest av, och vilken groningsprocent du har på de olika fröpartierna.

Tidpunkt för sådd

Du kan så antingen på hösten eller på våren. Oavsett vilket du väljer får du räkna med att vänta ett par år innan alla frön som kommer att gro har grott. Fördröjningen beror på att arterna skiljer sig åt när det kommer till hur frövilan ser ut och hur lång tid det tar innan den hävs.

Skärm

Någon skärm skall inte behövas om du sår en blandning av snabbväxande och mer senvuxna ädla lövträd eftersom de snabba träden ofta är mer frosttåliga och kan utgöra skydd för de mer långsamma arterna, som i sin tur oftast är tåliga när det gäller beskuggning.

Stängsling

De flesta ädla lövträd är populära hos viltet och därför är det oftast bäst att stängsla föryngringarna. Om viltstammarna är små, och du väljer att använda större mängder frön, och kanske till och med blandar in till exempel rönn i sådden, så kan det fungera att låta bli att hägna.

Markberedning

Fröna behöver komma ner till mineraljorden för att få bra groningsförhållanden. Därför är det bra om du markbereder så att markvegetationen inte hindrar fröna från att få markkontakt.

Sådd av alm

Almfrukter. Från Den nordiska floran, Bo Mossberg.

Alm med sina frukter. Illustration Bo Mossberg från Den nordiska floran.
almfrukter, Bo Mossberg.

Insamling av frön

Fröinsamlingen sker från marken i juni-juli. Arbetet blir lättare om du har lagt ut presenningar under träden i förväg. Ett annat alternativ är att klippa ner grenar och plocka frön från dem. Frön som har samlats in på egen mark får enligt skogsvårdslagen bara användas på den egna fastigheten.

Lagring av frön

Efter att almfröna har lufttorkats i två veckor till 7 % vattenhalt sker lagring bäst i lufttäta behållare vid 0-4ºC. Innan sådd skall fröna blötläggas i ett dygn och sedan blandas med ett lämpligt stratifieringsmedium (t.ex. sand och torv) och förvaras vid 5ºC i tre månader.

Frömängd

Almen behöver stå trångt i plantstadiet och grobarheten i fröpartierna är ofta dålig. Därför bör du så cirka 10 kg frön per hektar för att få en tät föryngring.

Tidpunkt för sådd

Antingen kan du så almfröna direkt efter skörd på sommaren, eller så kan du lagra dem och så på våren. Bäst groning får du om du sår direkt efter skörd.

Skärm

Föryngring under skärm är att föredra när det gäller alm eftersom den inte klarar frost, men är tålig mot skugga.

Sådd av lind

Lindfrukt. Foto Mats Hannerz.

Lindens frukter. Foto Mats Hannerz.

Linden kräver exceptionellt höga temperaturer i juli och augusti för att gro och är därför mycket svår att föryngra med sådd.

Insamling av frön

Frön från lind samlas in i oktober-november. När fröna har mognat så kan du vänta på en frostnatt och efter det lägga ut presenningar under träden och sedan skaka ner frökapslarna. Frö som har samlats in på egen mark får enligt skogsvårdslagen bara användas på den egna fastigheten.

Lagring av frön

Fröna förvarar du vid en vattenhalt mellan 10 och 12 % i -3 till -10ºC. Före sådd krävs en rejäl förbehandling. Börja med att blanda fröna med sand och håll dem vid 20ºC i en till två månader. Efter det behöver de ligga mellan sex och nio månader vid 10ºC. Den långa förbehandlingstiden gör att det kanske inte blir aktuellt att så förrän andra våren efter skörd.

Frömängd

4-5 kg frö per hektar behöver du så. Mängden bör ökas om grobarheten i partiet är dålig.

Tidpunkt för sådd

Sådden kan ske antingen på våren eller på hösten. Tänk på att groning kan ske även under andra och tredje året.

Skärm

Föryngra gärna lind under skärm eftersom den är tålig mot skugga, men känslig mot frost. Ytterligare ett skäl att använda skärmträd är att kvaliteten blir dålig om beståndet är för glest.

Sådd av lönn

Blommande lönn. Foto Mats Hannerz.

Blommande lönn. Foto Mats Hannerz.

Insamling av frön

Om du själv skall samla in frön från lönn så skall du göra det så sent som möjligt innan fröna faller, vilket innebär någon gång i september –oktober. Insamlingen sker för hand, eventuellt med hjälp av lift. Frön som har samlats in på egen mark får enligt skogsvårdslagen bara användas på den egna fastigheten.

Lagring av frön

Lönnfrön lagras vid 8-11 % vattenhalt i temperaturer mellan -3ºC och -10ºC. Innan sådd skall du fukta upp fröna och lägga dem i vitmossa blandad med sand i en till fyra månader. Temperaturen under förbehandlingen skall vara 4ºC.

Frömängd

Lönnar är ljuskrävande och får lätt raka, ogrenade stammar. Detta gör att föryngringarna kan vara ganska glesa. 4-5 kg frö per hektar är vad som behövs.

Tidpunkt för sådd

Lönn kan sås antingen på hösten direkt efter skörd, eller på våren i april, början av maj.

Skärm

Lönnar är inte särskilt frostkänsliga efter att de lämnat groddplantstadiet och därför går det bra att föryngra utan skärm.

Sådd av avenbok

avenbokfrukt, Bo Mossberg

Avenbok, frön, Råshult. Mats Hannerz.

Frön av avenbok, Linnés Råshult. Foto Mats Hannerz.

Insamling av frön

Samla in fröna för hand eller skaka ner dem på en presenning. Skörden sker i oktober-november. Frön som har samlats in på egen mark får enligt skogsvårdslagen bara användas på den egna fastigheten.

Lagring av frön och tidpunkt för sådd

Fröna torkas till max 10 % vattenhalt och hålls sedan mellan -3 och -10ºC. Förbehandlingen tar lång tid och därför kan avenbok inte sås förrän andra våren efter skörd. Börja i maj med att blötlägga fröna i en till två dygn. Därefter lägger du dem i en fuktig blandning av torv och sand vid 20ºC i fyra till fem månader. Efter det kan du antingen så fröna, eller behålla dem i mediet men sänka temperaturen till -5ºC och så kommande vår.

Frömängd

3-4 kg frön per hektar är lagom att så.

Skärm

Avenboken tål skugga i ungdomen och du kan därför föryngra under skärm. Det är ovanligt att avenbok odlas i rena bestånd, men den kan med fördel användas som underväxt i ekbestånd.

Sådd av fågelbär

Körsbär. Foto Mats Hannerz.

Fågelbärets frukter (körsbär) samlas in i juli. Foto Mats Hannerz.

Insamling av frön

Fågelbärsträdets frön samlar du in för hand i juli. Frön som har samlats in på egen mark får enligt skogsvårdslagen bara användas på den egna fastigheten.

Lagring av frön

Förvaring sker vid 6-10 % vattenhalt i -1 till -5ºC. När det är dags att så skall fröna förbehandlas först under två veckor vid 20ºC, och sedan fyra till sex månader vid 3ºC.

Frömängd

4-5 kg är lagom att så per hektar. Då kan du räkna med att få ungefär 10 000 plantor på ett hektar och det är bra eftersom fågelbärsträdet är ljuskrävande och lätt får en rak ogrenad stam.

Tidpunkt för sådd

Fågelbär bör sås i början av april.

Skärm

Eftersom fågelbärsträdet är frosthärdigt och vill ha gott om ljus går det bra att föryngra utan skärm. Se bara till att ogräskonkurrensen inte är för kraftig.

Myllning

Fröna sås bäst på 2 cm djup.

Senast korrigerad: 2016-11-19
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)