Skador på skogen

En slutavverkningsskog kan drabbas av insektsskador, rotröta och vindfällning. En oförsiktig avverkning kan skada mark, fornlämningar och lämnad naturhänsyn.
"Ser inte bra ut"
Bild: Mats Hannerz

Slutavverkningen innebär tunga maskiner under en intensiv och kort period. Det är skördaren som avverkar, skotaren som kör ut virket, grotskotningen som hämtar eventuella skogsbränslerester och till slut markberedaren som ska förbereda föryngringen.

Om marken har dålig bärighet och avverkningen görs när det är fuktigt i marken finns alltid en risk för markskador och att skogens vatten påverkas.

Maskinerna kan också skada lämnad naturhänsyn som lågor och naturvärdesträd. Dessutom händer det att avverkningen, och framför allt den följande markberedningen, skadar fornlämningar och andra kulturspår. Skador på kulturlämningar läser du om i Kulturmiljöhänsyn.

Den gamla skogen kan också drabbas av många skador. Det handlar om rotröta och andra svampskador, som också kan sprida sig till nästa generation. Det handlar också om vindfällning och insektsskador.

Här har vi samlat några sidor om skador och hur de kan begränsas.

Mer skadeinformation hittar du i andra kapitel och i sektionen Sköta lövskog.

I Skogsskötselseriens del Skador på skog finns experternas samlade kunskap. Skogsskada är SLUs verktyg för diagnos och fakta om skador på skog, framför allt om svamp- och insektsskador.

 

Senast korrigerad: 2021-09-07
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)