Vad är biobränsle?

Skogsbränsle är bränsle som kommer direkt från skogen, men det är bara en av många energikällor som har sitt ursprung från träd. Och det finns många fler biobränslekällor.

Bioenergi är förnybar energi som kommer från biologiskt (brännbart) material. Det kan vara primära bränslen som kan eldas: ved, skogsflis, sågspån och halm. Det kan också vara förädlade biobränslen som etanol, biogas och pellets. Även sopor kan vara bioenergi, om det är avfall från biologiskt material.

Energimyndigheten sammanställer statistik över produktion och användning av olika energislag. I Skogskunskap finns en sammanställning av energiproduktionen från  olika slag av biobränslen och av trädbränslesortiment.

Figuren visar ett sätt att dela upp biobränslen.

boxdiagram_biobränsle_1200x675px.jpg

Trädbränslen...

... är bränslen av träd eller delar av träd som inte genomgått någon kemisk process. Oförädlade trädbränslen kan delas in i:

  • Rå och torr sågverksflis
  • Spån
  • Kutterspån
  • Bark
  • Avverkningsrester (obearbetade, flisade eller krossade)
  • Träddelar (obearbetade, flisade eller krossade)
  • Nedklassad massaved
  • Återvinningsvirke
  • Energiskog

Trädbränslen kan också vara förädlat till exempelvis pellets, briketter eller träpulver.

IMG_9421-flis-Skåne_1200x675px.jpg

Flis. Foto Mats Hannerz.

Skogsbränsle...

... är den största fraktionen i gruppen trädbränslen. Hit räknas råvara som kommer direkt från skogen. Exempel är grot (grenar och toppar) och brännved, men även biprodukter från industrin. Biprodukterna får inte ha behandlats kemiskt. Ibland används begreppet Primärt skogsbränsle. Det är bränsle som kommer obearbetat från skogen (grot, stubbar, rötskadat virke). Biprodukterna från industrin räknas som Sekundärt skogsbränsle. Hit hör bark-, spån och flisat spillvirke.

Jacobson_skogsbränsle_Skogenbild_bild1278_1200x675px.jpg

Primärt skogsbränsle, grot från gran. Foto Björn Svensson/Skogenbild.

Återvunnet trädbränsle

... är bränsle som tidigare använts till annat, till exempel rivningsvirke, emballagevirke, formvirke och spill från byggen. Detta säljs till bränslesektorn som returflis.

Energiskogsbränsle...

... är bränsle från snabbväxande träd och buskar som odlas för energiframställning (energiskog). I Sverige odlas främst olika arter av Salix, men också hybridasp och poppel förekommer.

Rytter_Salix_1200x675px.jpg

Energiskogsodling med Salix. Foto Lars Rytter.

Returlutar, svartlutar och tallbeckolja...

... är biprodukter från massaindustrin. I den lut som används vid framställning av pappersmassa finns kemikalier och lignin kvar efter processen. Luten kan indunstas och användas som bränsle i en sodapanna. Energin används främst internt inom industrin. Returlutar från sulfitmassafabriker kan också jäsas till etanol. Genom förgasning av returlutar kan man också få ut andra typer av drivmedel, till exempel biodiesel.

svartlut_cellulosa_Forsmarks_Foto-Tekniska-museet-CCBY_1200x675px.jpg

Prov på cellulosa och svartlut från Forsmarks Cellulosafabrik, sent 1800-tal. Foto Tekniska Museet. CCBY.

Åkerbränslen...

... är till exempel halm, spannmål, oljeväxter och restprodukter från jordbruket. De används till förbränning men också för bramställning av etanol, biodiesel och biogas.

Halm_Pixabay_1200x675px.jpg

Halm kan användas direkt för värmeproduktion eller till framställning av etanol. Foto Pixabay.

Torv...

... består av mer eller mindre nedbrutet organiskt material och bildas i syrefattig miljö. I Sverige anses torv vara ett mellanting mellan förnybart och fossilt bränsle.

IMG_9270-torvtäkt-Sveg_1200x675px.jpg

Torvtäkt i Härjedalen. Foto Mats Hannerz.

Avfall...

... räknas också till biobränslen om det främst bygger på organiska restprodukter. Exempel är sorterat hushållsavfall och restprodukter från livsmedelsindustrin. Mer än hälften av avfallet bränns i fjärr- eller kraftvärmeverk. En del rötas till biogas.

Huhållssopor-Josefin-Linnea-Jonsson-Wikipedia_1200x675px.jpg

Hushållssopor räknas som biobränsle om det innehåller matrester, papper eller biologiskt framställd plast. Ofta ingår också annan plast och icke förnybara material med, men avfallet räknas ibland ändå som biobränsle. Foto Josefine Linnea Jonsson, Wikipedia.

 

Senast korrigerad: 2023-01-17
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)