Rotröta och andra svampskador i röjningsskogen

Röjning av gran kan med lite otur bli inkörsport för rotröta. Många andra svampar kan också orsaka skador i röjningsskogen.
Knäckesjuka på tall.
Bild: Mats Bildström/SKOGENbild

Rotröta

Rottickan är den vanligaste svampen bakom rotröta. Rotröta är ett stort problem i gallrings- och slutavverkningsskog med gran, och beräknas kosta skogsbruket en miljard kronor om året. Rottickan infekterar stubbar och skadade rötter och stammar med sina sporer. I röjningsskogen är spridningsrisken mindre, men nya studier har visat att även små granstubbar (2 cm diameter) kan infekteras. Rötans spridningshastighet ökar dock med stigande diameter. I grövre granungskog kan därför rötinfektion bli ett problem. Då kan rötan spridas genom rotkontakt till de stammar som ska bilda det framtida beståndet.

Rottickans sporer sprids bara när vädret tillåter. Ofta anger man gränsen +5° – är det kallare är det liten risk för rötinfektion. Tyvärr står det i konflikt med rådet att röja grov gran på sensommaren för att minska risken för insektsskador. Läs mer om rotröta på skadesidorna under gallring. Där kan du också räkna ut rotrötefrekvensen i ditt bestånd.

Knäckesjuka

Knäckesjukan (Melampsora pinitorqua) värdväxlar mellan tall och asp. Aspen skadas inte, medan tallen får en sårskada som gör att skottet böjs eller knäcks av. Svampen drabbar unga tallar. Det är ofta svårt att bli av med omgivande asp genom röjning - det kommer hela tiden nya aspar med rotskotten. På asprika områden på finkorniga jordar kan man behöva undvika att plantera tall.

Tänk på att det inte lönar sig att ta ner de stora asparna för att skydda tallen från knäckesjuka. Det kommer alltid ett stort uppslag av rotskott från det avverkade träden. Knäckesjukan sprids lättare från rotskottsasparna än från de uppvuxna träden.

Törskate

Törskatesvampen infekterar tallens barr och unga skott. När svampen vuxit runt en gren eller runt stammen kan ledningsbanorna snöras av så att grenen eller toppen dör. Törskaten förknippades tidigare med äldre tallskog, men den har också angripit yngre tallskog i Norrbotten och Lappland. Vid röjning i törskatedrabbade bestånd bör man prioritera gran och lövträd som huvudstammar. Risken är stor att till synes oskadade tallar ändå är infekterade, och det kan ta flera år innan skadan börjar synas.

Gremmeniella

Gremmeniella kallas också "granens topptorka" och "tallens knopp- och grentorka". Svampsjukdomen leder till att barr och skott torkar ut och kan dö. Ibland uppstår också stamsår. Skadorna är värre på tall och contorta än på gran.
Röjning kan förebygga skador av Gremmeniella. Undertryckta träd är mer mottagliga för sjukdomen. Ett glesare bestånd kan skapa ett mindre gynnsamt mikroklimat för svampen och hindra dess spridning. En väl utförd röjning ger mer vitala träd med bättre motståndskraft mot Gremeniella.

Sanerande röjning av skadade och fuktiga träd bör undvikas under sommar och höst för att minska risken för sporspridning.

Senast korrigerad: 2020-03-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)