Kostnader och prestationer i röjning

Kostnaden för röjning varierar från några hundra kronor upp till 10 000 kronor per hektar beroende på hur tätt, grovt och besvärligt beståndet är. Kostnaden ökar snabbt ju tätare ungskogen blir.
Bild: Tomas Gullberg

Ungskogen växer snabbt och arbetstiden ökar dramatiskt med ökad trädhöjd och grovlek på stammarna. Det kostar därför att skjuta på röjningen.

Mycket grovt kan man säga att en lekman röjer en hektar på cirka 1-3 dagsverken. Kostnaden för att leja bort en röjning varierar förstås stort. 

Dyrt att vänta med röjningen

Verktyget Kostnader och prestationer vid röjning tar hänsyn till beståndets höjd och stamantal. Det visar tydligt att kostnaden stiger snabbt för varje år man väntar med röjningen, både för att det blir tätare och högre. Funktionerna bygger på data från 1980-talet och har använts som prognosunderlag för bland annat SLA (arbetsgivar- och branschorganisationen för bland annat lantbruk och skog). Här kan du se en tabell.

Många ungskogar idag ligger utanför de stamantal och tätheter som gällde när röjningsfunktionerna togs fram på 1980-talet. Det gäller inte minst de täta Gudrunhyggena som kan ha mer än 10000 lövstammar per hektar. Där är förmodligen kostnaden ännu högre än vad verktyget visar.

Diagram för röjningsprestation från Resultat nr 5 2012.

Diagrammet visar hur mycket längre tid det går åt för att röja ett högre bestånd än en lägre. Diagrammet är hämtat från Skogforsk Resultat nr 5 2012, som beskriver Röjningsanalys.

Kostnader för skogsvård

Skogforsk och Skogsstyrelsen genomför årligen en enkät hos större markägare om kostnader och intäkter i skogsbruket. Siffrorna  ger en fingervisning om kostnaden när man lejer bort ett arbete.

Tänk dock på att förhållandena aldrig är samma på två objekt. En röjning på en sandig tallhed kan gå snabbt medan en röjning i ett kuperat, bördigt och lövrikt ungbestånd kan kosta mångdubbelt så mycket.

Kostnaderna för skogsvård fördelade på hyggesrensning, markbehandling, plantering, sådd, röjning och gödsling/kalkning finns samlade på sidan Kostnader för skogsvård.

 

Senast korrigerad: 2020-06-29
Barr
Röjning
Ekonomi

Kommentarer (2 st)

Jenny Lundkvist · 2016-11-29
Det är väldigt få objekt som endast har 3000 stammar/hektar, de flesta ligger på 8000 stammar och uppåt, de diagram ni visar och vad ersättningen /dag är blir därför mycket missvisande för de som inte har koll på stammar/ha och höjd, terräng, trädslag osv. Det är en väldig skillnad att röja tall på relativt plan mark, och tät gran i kuperad terräng där man ej ser stenar och dyl..
Skogskunskap · 2016-11-29
Hej Jenny, det är riktigt att det är ett glest bestånd som visas. Det handlade mer om att belysa att kostnaden stiger när medelhöjden ökar, på samma sätt som kostnaden ökar med ökad stamtäthet vid samma höjd. I praktiken är många ungskogar betydligt tätare idag och dessutom släpar många röjningar efter så att bestånden dessutom är höga. Hur prestationen egentligen ser ut i dagens lövrika ungskogar har man dålig kläm på, röjningsfunktionerna är ju tidsstudier gjorda på 80-talet och tidigare när bestånden var glesare. Det är nog dags för forskningen att ge sig ut och göra nya studier av manuell röjning! Att prestationen också varierar oerhört med omständigheterna nämner vi ju, men det kunde förstås lyftas fram ännu mer.