Lämplig årstid för plantering

Plantering kan utföras hela barmarkssäsongen förutsatt att det inte är tjäle i backen. Tidig vår är säkrast. Alla årstider ställer dock sina krav på plantornas tillstånd.
Plantering på våren, en bra årstid
Bild: Mats Bildström/SKOGENbild

Här är några riktlinjer för plantering under olika årstider.

Vår

Den bästa tidpunkten är på våren när marken fortfarande har gott om vatten. Plantan kan utnyttja den stigande marktemperaturen för att bygga ut sitt rotsystem så att det klarar eventuell sommartorka. Plantans skott ska fortfarande vara i vila, men rötterna ska ha börjat vakna (vita rotspetsar).

Planteringssäsongen kan starta så snart tjälen har släppt. Efter midsommar bör man undvika plantering. Då är risken stor att plantorna inte hinner förbereda sig för vintern ordentligt. I områden med försommartorka (sydöstra delarna av Sverige) är det en fördel med tidigare plantering.

Risker med vårplantering

En planta som börjat växa är känslig för både torka och frost. Tidig plantering med plantor som inte är i vila kan därför drabbas av frostskador, frosttorka och annan uttorkning.

Om marken, eller rotklumpen, fortfarande är delvis frusen kan rötterna inte ta upp vatten. Under de soliga vårdagarna är risken stor för uttorkning.

Sommar

Under sommaren är marken som varmast, och det är bra för rottillväxten. Samtidigt är det varmt i luften, och plantorna är i växt. Därför kan man bara plantera täckrotsplantor på sommaren. Små plantor, med små skott, har dock visat sig fungera för sommarplantering. Det förutsätter en bra plantvård (mycket vatten) och bra markberedning så att rötterna kan etablera sig snabbt.

Risker med sommarplantering

Torka och mekaniska skador på plantorna (de späda skotten är känsliga). Frys- eller kyllagrade plantor ska inte planteras efter midsommar. Vegetationsperioden blir för kort för dessa plantor som då inte hinner härdas inför vintern.

Höst

Det går utmärkt att plantera i augusti till början av september, förutsatt att plantornas tillväxt är avslutad (skotten är förvedade) och att klimatet är gynnsamt. Vid en höstplantering kan plantornas rotsystem hinna växa ut i omgivande jord.

Risker med höstplantering

Senare plantering innebär en risk för att plantorna fryser upp under vintern eller torkar på vårvintern, då deras rotsystem inte vuxit ut. En sen plantering (sen september-oktober) är egentligen en förvaring i väntan på att plantorna ska börja växa på våren.

Höstplantering förutsätter att plantorna är ordentligt invintrade. Av hävd brukar man avråda från höstplantering av barrotstall då den kan vara dåligt invintrad.

Näringsrika och vitala plantor är attraktiva för betande djur och därför kan det vara lämpligt att viltbehandla höstplanterade plantor, särskilt tall.

Senast korrigerad: 2016-08-26
Barr
Plantor
Föryngring

Kommentarer (2 st)

Emil Halvarsson Bixo · 2017-09-04
Hej jag skulle gärna vilja att jordartsbedömningen även finns med vid föryngringen med lite tips om vad man ska tänka på med tanke på markberedningsmetoder, plantering, tidpunkt,placering, trädslagsval mm.
Skogskunskap · 2017-09-04
Hej Emil, det är en utmärkt idé att samla råden jordart för jordart. Vi beskriver ju jordartsbostämning på andra sidor (https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/foryngra/planera-och-forbered-foryngringen/standortsplanering/), och vi beskriver vilka markberedningstyper som passar på vilken jordart (https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/foryngra/planera-och-forbered-foryngringen/markberedning/). I verktyget Var passar trädet (https://www.skogskunskap.se/rakna-med-verktyg/foryngring/var-passar-tradet/) visar vi också vilka markkrav (och andra ståndortskrav) olika trädslag har. Men det är nog bra att samla vad man kan tänka på beroende på jordart (liknande kan ju också göras för markfuktighet och bördighet). Tackar för tipset.