Virkesförråd

För att veta virkesförrådet exakt behöver du mäta alla träd. Här kan du i stället grovt skatta förrådet med en stickprovsmätning av i första hand grundyta och övre höjd.

Kommentarer (6 st)

Bengt Westman · 2017-03-07
Blir det inte missvisande att använda övre höjd vid bestämning av virkesförrådet? Borde det inte vara säkrare att använda medelhöjden? Alla träd ingår ju i virkesförrådet.
Svar från Skogskunskap · 2017-03-08
Hej Bengt, här är ett svar: Det finns oftast ganska goda samband mellan övre höjd och medelhöjd. Medelhöjden är svårare att mäta in och kräver många fler mätningar (för övre höjd behöver man ju bara mäta de grövsta träden). Övre höjd är ofta ett praktiskt och bra mått, det kan till exempel räknas ut (per definition) om man har tillförlitliga data om ståndortsindex och beståndsålder. Om man däremot har bra koll på beståndets medelhöjd så kan man förstås också få fram virkesförrådet, och så var virkesförrådstabellerna uppbyggda tidigare. Det finns situationer när medelhöjd som ingång säkert ger ett rättvisare resultat. Men numera är det alltså oftast övre höjd som används.
Mats Toftner · 2017-08-25
Om jag tar grundytor i löv som björk, bok och ek. Hur ska jag värdera volymen i förhållande till gran eller tall?
Svar från Skogskunskap · 2017-08-28
Hej Mats Toftner, Du trycker på ett behov som vi också ser. Det finns äldre tabeller för virkesförrådsbestämning av björk (Fries), bok och ek (Carbonnier) och även asp (norska tabeller) som vi just nu ser över om vi kan tabellera i Skogskunskap. Det finns också en ambition att se över alla virkesförrådstabeller för att göra dem lite mer anpassade till dagens stamtäta bestånd. Vi håller tummarna för att forskarna kan hitta finansiering till ett sådant arbete. /Skogskunskap
Rickard Larsson · 2017-09-07
Jag håller med Bengt att medelhöjden, eller rättare sagt Hgv är bättre att använda sig av vid skattning av virkesförråd. Jag har jobbat med Skogsbruskplanläggning under många år och sysslat mycket med uppföljningar av detta. Alla bestånd är mer eller mindre varierande och ju mer varierande beståndet är ju svårare är det att använda ÖH-trädet. Vid uppföljning har det visat sig att Hgv är lättare att träffa rätt med. Jag har varit verksam i Svealand och vi har använt Jonssons tabeller i stor utsträckning. Tallen har då en bra träffsäkerhet jmf med cirkeyteinventering med Brandells funktioner och H25 kurvor. Granen har däremot varit underskattad ca 5-7%. Detta gäller alltså jämförelser mellan inventeringsmetoderna, ej taxeringarna. Den volymstabell som finns i Skogsstyrelsens gallringsmallar och baseras på ÖH-trädet har vi fått betydlig sämre resultat med så den förkastade vi.
Svar från Skogskunskap · 2017-09-07
Hej Rickard, Tackar för de insiktsfulla kommentarerna. Det ger lite extra eld i brasan för våra ambitioner att förnya virkesförrådstabellerna. Jobbet finns på att-göra-listan men är beroende av extra finansiering. Vi håller tummarna för att det löser sig.
Julia Gustafsson · 2017-09-28
Vad gäller för lärk i södra Sverige? Kan jag använda funktionerna för gran i södra Sverige, eller vad passar bäst?
Svar från Skogskunskap · 2017-09-29
Hej Julia, det saknas virkesförrådstabeller för lärk men i stället kan du använda den för gran. Det blir inte helt rätt men felet är litet, enligt tips från lärkexperten Ulf Johansson vid Tönnersjöhedens försökspark, SLU.
Rickard Björklund · 2017-11-07
Hej! Är denna funktion tillförlitlig att använda om man nu har fått fram rätt grundyta och höjd? Är formeln (0,9*H*G/2) = m3sk ha ochså användbar?
Svar från Skogskunskap · 2017-11-07
Hej Rickard, Virkesförrådet kan räknas ut som grundytan gånger medelhöjden gånger ett formtal som visar trädens avsmalning. Din funktion är ju i princip höjd gånger grundyta gånger ett formtal på 0,45, vilket kan fungera som ett närmevärde för fullstora träd. Tabellerna tar däremot hänsyn till olika formtal för trädslag och landsdel, och dessutom för trädens storlek. Din enkla formel ger en fingervisning men tabellen är nog lite närmare sanningen. Unga träd har en mindre avsmalning, med formtal på kanske 0,7, medan stora träd (25 meter höga) kan ha formtal på 0,4-0,55.
Rickard · 2017-12-11
Hej! Den uträkning för virkesfåöråd m3sk ha, som ni har här på sidan där du kan välja södra och norra Sverige, fylla i grundyta och medelhöjd och få ett resultat. Är den något sådär överenstämmande med verkligheten?
Svar från Skogskunskap · 2017-12-12
Hej Rickard, Virkesförrådsuppgifterna är hämtade från gamla tabeller som gäller för "gårdagens" skogar. De ger nog i medeltal hyggliga resultat men i verkligheten kan virkesförrådet skilja mycket beroende på skogens skötsel, trädens stamform, bonitet och trädslagsblandning. Tabellerna täcker heller inte in de virkestäta bestånd vi kan se i dagens skogar. Det pågår diskussioner om att ta fram nya funktioner.