Skador på kulturlämningar i praktiken

Både fornminnen och övriga kulturlämningar kan skadas av skogsbruket. Med kunskap och aktsamhet bör det gå att minimera åverkan på skogens kulturarv.
Bild: Nils Forshed

"Skador på forn- och kulturlämningar" är en av indikatorerna för miljömålet "Levande skogar". Målet för indikatorn är att "Natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns."

Fortfarande skadas dock lämningar av avverkning, markberedning, vindfällning och plantering. Ett led i att minska påverkan är utbildning och dialog. Skogsbranschen tog år 2015 fram en ny gemensam standard med riktlinjer för att minska skadorna. I dialogprojektet har målbilder tagits fram för flera forn- och kulturlämningar. Läs mer.

Skogsstyrelsen inventerar årligen hänsynen till kulturmiljöer

"Hänsynsinventering Kulturmiljö" är en landsomfattande, årlig inventering som beskriver hänsynen till kulturmiljöer efter avverkning och föryngringsåtgärder. Inventeringen används för att ta fram statistik och för att ge återkoppling till skogsbruket.

I 2015 års uppföljning inventerades 890 enskilda kulturlämningar som förekom i avverkningar utförda säsongen 2011-2012. Hänsynen bedömdes i skalan Ingen påverkan, Påverkan, Skada och Grov skada.

  • Av de enskilda lämningarna var 22 % påverkade, 10 % skadade och 11 % hade fått en grov skada.
  • Den vanligaste skadeorsaken var markberedning, 41 % av alla skadade eller grovt skadade lämningar beror på markberedning.
  • Körskador stod bakom 29 % av alla skadade och grovt skadade lämningar.
  • Nedrisning med avverkningsrester hade påverkat 20 % av lämningarna. Däremot var det färre objekt som skadas av nedrisning – 2 % räknades som skadade och 0 % som grovt skadade.
  • Vindfällen var vanliga det aktuella inventeringsåret. 35 % av de skadade eller grovt skadade lämningarna berodde på vindfällning.

På en annan sida har vi samlat några exempel på skador som inventerarna har hittat.

Kulturstubbar hjälper

I Skogsstyrelsens inventering noterades att kulturstubbar har stor betydelse för om lämningarna klarar sig eller inte. På lämningar där det saknades kulturstubbar var 27 % skadade. Nivån sjönk till 0-10 % (beroende på landsdel) om det fanns kulturstubbar vid och omkring lämningen.

Inventerarna noterade också att det är betydligt vanligare att det lämnas kulturstubbar i Svealand jämfört med Götaland, och att skadorna är färre i Svealand.

Plantering på eller intill en fornlämning visade sig vara vanligt. Plantering här är tillståndspliktigt i och med att trädets rötter påverkar lämningarna. Av alla lämningar hade 23 % påverkats av plantering.

Tidigare rapporter med skadeinventeringar

Skogsstyrelsens inventeringar finns tillgängliga som Rapporter på myndighetens hemsida:

Andra rapporter

Senast korrigerad: 2018-11-21

Kommentarer (0 st)