Riktlinjer och målbilder

Skogsbranschen har tagit fram gemensamma riktlinjer för att minska skadorna på forn- och kulturlämningar. Målbilderna i dialogprojektet är också viktiga verktyg i arbetet.
De gemensamma riktlinjerna

Under 2015 tog skogsbruket under Skogforsks ledning fram gemensamma riktlinjer för hänsyn till kulturmiljöer. Riktlinjerna är utformade av företrädare för skogsbruket i dialog med Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna.

Riktlinjerna hänvisar till de gemensamma målbilder för kulturmiljöer som tagits fram inom dialogprojektet. Syftet är att skapa en gemensam syn på vilka hänsynsbehov och åtgärder som är lämpliga i anslutning till lämningarna. Typ av lämning, läge i landet, topografi, omgivning och lämningens areella utbredning har betydelse för vilken hänsyn som ska tas.

Skogsbruket ansvarar också för att ta fram instruktioner och utbildningar utifrån riktlinjerna och målbilderna.

Målbilder

Målbilder för hänsyn till kulturmiljöer.

På Skogsstyrelsens hemsida finns målbilder med faktablad för följande kulturmiljöer:

  • Odlingsspår/röjningsrösen
  • Bebyggelselämningar
  • Färdvägar och stigar
  • Tjärframställningsplatser
  • Kolningsanläggningar
  • Översilningsängar och slåttermyrar
  • Användande av kulturstubbar
  • Lämningar efter äldre tiders renskötsel

Här är alla faktabladen med målbilder för kulturmiljöer samlade i en pdf-fil.

 

Senast korrigerad: 2020-03-17
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)