Skogsbryn

Skogsbryn är den yttersta delen av skogen och därmed gränsen mellan skog och öppen mark. Skogsbryn kan behöva skötas för att bibehålla eller utveckla sina naturvärden. 
Bild: Line Djupström

Här finns en skogsbilväg och skogen längs vägen utgör en brynmiljö. Genom att som här ta bort granen i ett område längs vägen och har en miljö skapats som gynnar lövträd, buskar och markvegetation. En ljus, lövrik och mer varierande miljö ger förutsättningar för högre biologisk mångfald.

Det finns många skogsbryn i det svenska skogslandskapet och de utgör den yttersta delen av skogen och därmed gränsen mellan skog och öppen mark. Den angränsande marken kan vara som här, en väg, men oftast bildas bryn mot en åker, en beteshage eller någon annan öppen markanvändning. Skogsbryn kan behöva skötas för att bibehålla eller utveckla sina naturvärden. 

På bilderna nedan visas skillnaden mellan det åtgärdade brynet  och det område som är lämnat orört. Det syns en klar skillnad i ljusinsläpp. Åtgärden går också att se på ett ortofoto och det går att se skillnaden före och efter

På höger sida har granarna tagits bort och lövträden har fått utvecklas.

IMG_9970.jpg

Bilden är tagen från andra hållet 

IMG_9980.jpg

 

Tillbaka till kartan


Läs mer om skogsbryn

Vad är speciellt med skogsbryn?

Skogsbrynen ser ofta annorlunda ut jämfört med skogen innanför. Det beror på att skogsbrynen får mer solljus. Inne i skogen är det skuggigt och svalt jämfört med brynet. Kontrasten mellan det solbelysta brynet och den skuggiga skogen är tydligast i skogar som brukas för virkesproduktion. I brukade skogar vill man maximera virkesproduktionen av vanligen gran och tall. Detta leder till täta skogar med få trädslag där lite solljus når ner under trädtopparna. Eftersom en stor andel av Sveriges skogar brukas för virkesproduktion så får de solbelysta brynen en speciell roll. Man kan tänka brynen som linjära strukturer som har speciella förutsättningar att vara solbelysta skogsmiljöer med en hög mångfald av träd och buskar.

Vilka lever här?

På grund av den soliga miljön i skogsbrynen trivs många arter av lövträd här som man sällan ser inne i brukade skogar. Rönn och sälg ser man oftare i skogsbryn jämfört med inne i skogen. Dessutom brukar de ha en ymnigare trädkrona och rikligare blomning om de växer i bryn. I södra Sverige är ek vanligt förekommande i skogsbryn. Eken trivs i solbelysta miljöer och för en tynande tillvaro inne i skuggig skog. Björk och asp kan vara talrika längs skogsbryn även fast de också påträffas ofta i skogen. Dock är björkarna och asparna solbelysta i brynet vilket skapar andra förutsättningar för alla de organismer som nyttjar träden, t.ex. vedlevande insekter och epifytiska mossor och lavar.

Ett lövrikt skogsbryn ger förutsättningar för högre biologisk mångfald. Det beror på att många organismer är beroende av lövträd, och dessutom gynnas många arter av att träden är solbelysta. De lövträd som erbjuder blommor och bär gynnar blombesökande insekter respektive fåglar. Även buskar och örter kan trivas i solbelysta skogsbryn. Liksom hos lövträden kan buskarna och örterna ha blommor och bär vilket gynnar många andra arter.

Interaktiv film om död ved och bryn

I filmen (9:28) kan du höra Per prata om vägkantens inverkan på den biologiska mångfalden. 

 

Senast korrigerad: 2024-05-27
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)