Röjning

Hur identifieras hänsynen i röjningsskogen?
Området innan röjning
Bild: Helena Gålnander

Ungskogen i det här området skulle bestått endast av tall men dessa har blivit hårt betade av älgen och har inte haft möjlighet att bilda en ungskog. Istället har granar och lövträd tagit över och bildat en varierad ungskog. De fuktigare partierna har tätare skog än de högre och torrare områdena där det är glesare mellan stammarna. Naturvärdesträden och träddungarna som lämnats kvar vid avverkning utgör små öar där ungskogen inte har tagit sig upp under. Träden är idag mellan 3–6 meter höga och skogen är i behov av en åtgärd.

Planering för god hänsyn

Vid röjningen läggs mycket av grunden för hänsynen i det framtida beståndet. För att kunna ta god hänsyn bör en bra planering göras innan åtgärdern uförs. Till hjälp finns olika typer av geodata som kan nyttjas för att identifiera hänsynytorna. 

Med hjälp av trädhöjdskartan kan tidigare lämnas hänsyn identifieras genom att träden är högre än den omgivande ungskogen. I kartan visas den gamla hänsyn genom de röda partierna.  

Nationella marktäckedatat (NMD) kan ge en indikation på vad det är för trädslag i den kvarlämnade hänsynen. NMD ska användas med försiktighet då uppskattningen av trädslagblandningen på landskapsnivå är bra men noggrannheten är lägre i mindre områden. Trädhöjdskartan tillsammans med NMD visar på att det finns lövområden kvarlämnade samt ett område med tallskog där god hänsyn bör tas vid röjningen. 

För att lövträd ska finns i den äldre skogen måste lövträden lämnas vid röjningen. Att gynna löv i barrföryngringar görs bäst genom att samla lövträden i grupper där det finns mycket löv att välja på vilket det oftast finns i de fuktiga och bördiga områdena. För att identifiera de fuktiga partierna kan markfuktighetskartan eller markfuktighetsindex nyttjas.

Med dessa olika geodata finns det möjlighet att identifiera en del av hänsynen redan innan röjningen påbörjas. Med ett kompletterande fältbesök kan även områden som inte syns på på kartona identifieras. 

Läs mer om god hänsyn vid röjning

Val av trädslag

Trädslagblandningen varierar i området även om det inte syns på NMD. För att illustrera vilka valmöjligheter du som markägare har vi röjt fram 4 olika alternativ utifrån markens beskaffenhet och den ursprungliga trädslagblandningen.

  • Trädslagsfördelning 50 % gran och 50 % löv
  • Trädslagsfördelning 100 % tall
  • Trädslagsfördelning 100 % löv
  • Trädslagfördelning 90 % barr och 10 % löv.

Se hur skogen ser ut efter röjningen och fundera på hur du skulle vilja göra om din skog såg ut så här.


Tillbaka till kartan

Senast korrigerad: 2021-09-07
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)