Naturvårdande skötsel eller fri utveckling?

Line visar dig skillnaden mellan naturvårdande skötsel och fri utveckling, det vill säga att skogen undantas helt från skogsskötsel.
Följ med på en 360-graders tur i skogen – du kan röra dig runt i filmen.

Här finns ett område som är en så kallad “frivillig avsättning”. En frivillig avsättning är enligt Skogsstyrelsen ett område som markägaren frivilligt och utan ekonomisk ersättning undantar från vanlig skogsproduktion. För att återfinna tidigare avsättningar kan olika geodata vara användbara. Dels så visar trädhöjdsrastret att området skiljer sig från omgivande skog, dels kan de historiska ortofotona kan vara till hjälp för att följa utvecklingen av skogen. Se nedan

NS_skog_tradhojd.jpg

Trädshöjdsrastret visar hur tidigare avsättning skiljer sig från omgivande områden. 

NS_skog.jpg

Ortofoto från år 1960. Inga åtgärder har utförst i området. 

NS_skog1998.jpg

Ortofoto från 1998. Föryngringsavverkning har utförts i anslutande skog

NS_skog2008.jpg

Ortofoto från år 2008. Föryngringsavverkning har utförts och den frivilliga avsättningen syns nu med tydligt. 

NS_skog2019.jpg

Ortofoto från år 2019

Åtgärder i frivilliga avsättningen

Det som utmärker den här biotopen är grova tallar med brandljud det vill säga spår efter brand. Det finns också ganska mycket död ved i olika dimensioner och nedbrytningsstadier vilket ger området höga naturvärden. Men allt eftersom granarna har växt till sig har ekar och andra lövträd missgynnats. Under naturliga omständigheter skulle brand vara en återkommande störning vilket skulle gynna tall och lövträd. I brist på en sådan störning finns en risk att naturvärdena kopplade till biotopen går förlorad. Det kan då vara nödvändigt med naturvårdande skötsel.

IMG_0019.jpg

I den här skogen har åtgärden bestått i att glesa ur, skapa luckor, ta bort gran och på så vis gynna löv. En del av skogen har lämnats orörd för att visa effekten av en sådan åtgärd. Läs om de olika åtgärderna. 

 

Tillbaka till kartan


Läs mer om frivillig avsättning och naturvårdande skötsel

Det är här beståndet är en frivillig avsättning och enligt Skogsstyrelsen är det ett område som markägaren frivilligt och utan ekonomisk ersättning undantar från vanlig skogsproduktion. Den frivilliga avsättningen ska bestå av sammanhängande produktiv skogsmark. Den ska rymma höga naturvärden, kulturmiljövärden eller områden med betydelse för rekreation och friluftsliv, det vill säga sociala värden. Beroende på syftet med den frivilliga avsättningen kan den behöva skötas eller lämnas orört.

I det här fallet är en naturvårdande skötsel önskvärt för att gynna tallar och lövträd. Naturvårdande skötsel är åtgärder som görs i skogar som är tänkta att sparas och åtgärden syftar till att gynna den biologiska mångfalden. Exempel på några naturvårdande skötselåtgärder:

  • Frihuggning av grova och gamla lövträd
  • Naturvårdsbränning, hela områden eller fläckvisa
  • Borthuggning av gran för att gynna lövträd
  • Borthuggning av främmande trädslag
  • Restaurera hydrologin i våtmarksmiljöer
  • Skogsbete eller hamling av lövträd
  • Skapa död ved eller döende träd

Att tänka på

  • Du som markägare kan få ekonomiskt stöd för åtgärder som bevarar och utvecklar skogens biologiska mångfald. Kontakta skogsstyrelsen.
  • Tänk tvärt om! Naturvårdande skötsel handlar många gånger om att skapa döda eller döende träd, gynna gamla krokiga och murkna träd, helt enkelt tvärt om mot åtgärder som syftar till virkesproduktion.
  • Varje skogsområde är unikt och tittar man noga kan växterna avslöja vilken markanvändning eller vilka processer som förekommit historiskt. Kunskap om skogshistoriken kan ge en vägledning om vilken typ av åtgärd som kan passa.
Senast korrigerad: 2024-05-27
Hade du nytta av innehållet på denna sida?