Lövbränna

En lövbränna är ett skogsbestånd som utvecklats fritt efter en brand. Typiskt för en sådan skog är det stora inslaget av lövträd. Det här området på knappt två hektar har fått namnet Svartdalen.
Följ med på en 360-graders tur i skogen – du kan röra dig runt i filmen.

Svartdalen är en av skogens pärlor, vilket betyder att den har pekats ut som ett naturvärdesobjekt. Den är ett så kallat brandfält och, som namnet antyder, har det brunnit här. Idag står här en ungskog dominerad av björk med inslag av betydligt äldre tallar. Biotoptypen är värdefull för brandgynnade insekter så som den större svartbaggen och tallkapuschongbaggen och kärlväxter som exempelvis svedjenävan som är beroende av höga temperaturer för att fröna ska gro. För att bevara naturvärdena behålls de gamla träden och lövträd tillåts komma upp så att en lövbränna kan bildas. Med tiden kommer lövträden bli många och en självgallring uppstår. Då bildas död ved av lövträd som ger en värdefull födoplats för många av skogens fåglar. 

IMG_0098.jpg

Lövträdsskiktet är oftast likåldrigt i en lövbränna och de träd som överlevt branden, det vill säga tallarna är betydligt äldre. På den här lövbrännan finns mycket björk, vilket är typiskt efter en störning så som en brand. Många av våra lövträdsarter är tidiga successionsarter som gynnas av ny obevuxen mark med stort ljusinsläpp så som efter en brand. Tallens tjocka bark och den höga kronan gör är den ofta överlever en brand och i frånvaro av brand förvandlas snabbt en tallskog till en betydligt mer fuktigare och mörkare granskog. Allt eftersom tiden går kommer granen etablera sig även här i Svartdalen. Det talar för att en återkommande åtgärd i form av antingen plockhuggning av gran eller naturvårdsbränning kan bli aktuell. Biotopen har redan påverkats av en annan störning i form av att vinden blåst ner flera av tallarna. Ur en naturvårdssynpunkt skapar detta ytterligare en form av död ved. Liggande grov död ved och dessutom solbelyst är värdefullt för många insekter och inte minst den rödlistade skalbaggen raggbocken

Hur ofta det brunnit eller hur länge sedan det brann på en plats kan ofta vara svårt att avgöra. På den här platsen är det sotad bark och så kallade brandljud i basen av tallarna som avslöjar att det brunnit här (se bild). För 150 år sedan var brand i skogen betydligt vanligare och därför har flera brandgynnade arter blivit ovanligare och fått svårt att överleva. Idag behövs naturvårdsbränningar dvs kontrollerade bränder för att skapa dessa viktiga strukturer och miljöer som gynnar många arter.

Brandljud på tall_Foto L.Djupström.JPG

Tillbaka till kartan


Läs mer om brand

Att skogen brinner är en naturlig störning och många arter har anpassat sig till det och är beroende av att skogen brinner. Det kan vara insekter som vill ha bränd ved, växter vars frön endast gror efter en rejäl upphettning eller svampar som gynnas av att förnalagret och skuggande gran brinner upp så mer sol och värme når marken. Men det är inte bara brandberoende arter som gynnas. Det bildas mycket död ved efter en brand. Död ved gynnar hela dödvedsamhället och är inte minst en viktig födokälla för många fåglar och döda träd blir bohål för ugglor.

Se gärna Skogsstyrelsens film Brandfält- en hänsynskrävande biotop

 

Senast korrigerad: 2024-05-27
Hade du nytta av innehållet på denna sida?