Inte nudda vatten

Hur undviks körskador i skogsbruket? Följ med Isabelle.
Följ med på en 360-graders tur i skogen – du kan röra dig runt i filmen.

I det här området finns en gammal körskada som tillkom under en föryngringsavverkning som utfördes i början av 2000-talet. Körskadan finns tyvärr fortfarande kvar vilket syns på bilderna nedan, den går också att se med de historiska ortofotona. Idag undviks den här typen av körskador mycket mer i skogsbruket med hjälp av bättre geodata och större kunskap om markens bärighet. Framförallt markvattenkartor och terrängkartor underlättar planeringsarbetet men också jordartskartan kan ge indikation på markens bärighet. Med ett kompletterande besök i skogen kan placeringen av basvägen göras så att skador på marken undviks.

körskada2

Körskada sedan föryngringsavverkning i början av 2000-talet.

inte nudda vatten_1.jpg

Här visas markfuktighetsindex med jordartskartan ovanpå. Basvägen går rakt igenom ett fuktigt område med kärrtorv vilket ger upphov till körskador. Idag hade basvägen anlagts på den fastare marken och en bro hade byggts för att skona marken vid överfarterna av de fuktiga partierna.

Tillbaka till kartan


Varför är det viktigt att undvika skador på mark och vatten?

Ett aktivt skogsbruk och ständigt ökade behov av råvara från skogen i och med efterfråga på förnybar och klimatsmart råvara innebär utmaningar att minimera påverkan på natur, mark och vatten. Just terrängkörning i och nära vatten identifieras som den enskilt största risken ur ett miljö- och naturvårdsperspektiv. Jord och lera bildar slam och sediment i vattendrag vilket riskerar att orsaka omfattande skador på växt och djurliv samt i förlängningen försämrad vattenkvalitet.  Dålig bärighet vid drivning leder dessutom till högre kostnader pga lägre produktion och högre bränsleförbrukning samt goodwillförluster hos markägare och allmänhet. 

Hur kan vi utveckla skogsbruket med hållbara och ”Spårlösa” metoder?

 Ett ökat fokus på hänsyn till mark och vatten har bidragit till utvecklingen av skonsamma metoder för drivning (avverkning och terrängtransport) av skog.

  • Undvik körning nära sjöar, vattendrag och våtmarker. Nyttja de målbilder (skogsstyrelsen) som finns och lämna skyddszoner längs vatten, helst trädbärande kantzoner 
  • Skapa ett vägsystem på avverkningen där man så långt det är möjligt undviker att köra på mark med sämre bärighet
  • Använd ris och avverkningsrester för att förstärka drivningsvägarna, speciellt om stora volymer ska passera
  • Vid tvingande överfarter över blötare mark samt över vattendrag – bygg bro eller kavelbro

Det krävs tekniska hjälpmedel

Teknikutvecklingen kommer på sikt att bidra med maskiner med lågt marktryck, brokonstruktioner och olika markskydd. Bra planering och smarta konstruktioner som växer fram i det dagliga arbetet i skogen är dock det bästa alternativet just nu och dessa sprids genom erfarenhetsutbyten, utbildningar och exkursioner i och utanför skogsbruket.

Planering är nyckeln till framgång

Genom att nyttja laserscanning och skapa modeller av terräng och markfuktighet (markfuktighetskartor, se närstående skylt) möjliggörs en effektiv planering av skogliga aktiviteter. Genom en bra planering såväl innan åtgärd som under arbetet kan man skapa bra vägsystem där känsliga områden undviks, hitta smarta vägar så transportavstånd minimeras samt planera och bygga överfarter i tid.

Senast korrigerad: 2021-06-15
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)