Bygg en bro

Häng med Isabelle när hon visar hur du ska tänka när du ska ta dig över ett vattendrag.

Här kan du se hur en bro är byggd för att klara en fullastad skotares tyngd. Bron har använts vid föryngringsavverkningen, markberedningen och uttransport av fröträden när de blåste ner. Trots att den har använts flera gånger klarar den fortfarande en fullastad skotare. Bron har framförallt minskat körskador men också minskat ner sträckan av det transporterade virket.

 

IMG_0092.jpg

IMG_0095.jpg

För att undvika skador på vattendrag och marken runt omkring är det viktigt att planera placeringen av bron. Genom att nyttja tillgängliga geodata t.ex. jordartskartor, markfuktighetsindex eller markfuktighetsindex underlättas planering och markskador undviks. Skogforsk har utvecklat ett planeringsverktyg (BestWay) som tar hänsyn till markens fuktighet, avstånd, virkesvolym, terrängens utseende och hänsynsytor och räknar fram den mest optimala basvägen. 

Läs mer hur du bygger en bro och hur du kan nyttja markfuktighetskartan

Tillbaka till kartan


Läs mer om hur körskador undviks

Varför är det viktigt att undvika skador på mark och vatten?

Ett aktivt skogsbruk och ständigt ökade behov av råvara från skogen i och med efterfråga på förnybar och klimatsmart råvara innebär utmaningar att minimera påverkan på natur, mark och vatten. Just terrängkörning i och nära vatten identifieras som den enskilt största risken ur ett miljö- och naturvårdsperspektiv. Jord och lera bildar slam och sediment i vattendrag vilket riskerar att orsaka omfattande skador på växt och djurliv samt i förlängningen försämrad vattenkvalitet.  Dålig bärighet vid drivning leder dessutom till högre kostnader pga lägre produktion och högre bränsleförbrukning samt goodwillförluster hos markägare och allmänhet. 

Hur kan vi utveckla skogsbruket med hållbara och ”Spårlösa” metoder?

  • Ett ökat fokus på hänsyn till mark och vatten har bidragit till utvecklingen av skonsamma metoder för drivning (avverkning och terrängtransport) av skog.
  • Undvik körning nära sjöar, vattendrag och våtmarker. Nyttja de målbilder (skogsstyrelsen) som finns och lämna skyddszoner längs vatten, helst trädbärande kantzoner 
  • Skapa ett vägsystem på avverkningen där man så långt det är möjligt undviker att köra på mark med sämre bärighet
  • Använd ris och avverkningsrester för att förstärka drivningsvägarna, speciellt om stora volymer ska passera
  • Vid tvingande överfarter över blötare mark samt över vattendrag – bygg bro eller kavelbro

.

Senast korrigerad: 2024-05-27
Hade du nytta av innehållet på denna sida?