Hassellund

En hassellund är ett mindre lövskogsparti med relativt öppen mark som domineras av hassel i olika åldrar. Ofta förekommer även inslag av andra trädarter som bildar ett kronskikt över hasseln.
Bild: Line Djupström

I biotopen i Bredvik fanns hassel blandat med björk, men också beskuggande granar som allt mer hade börjat sätta sin prägel på skogen. Den rika markfloran och hasselbuskarna var i stort behov att mer ljus för att överleva. År 2018 togs granarna bort för att väcka liv i de slumrande naturvärdena. När granen togs bort ökade ljusinsläppet som omgående fick konsekvenser för markfloran.

Identifera biotopen

Den här biotopen är svår att upptäcka med nuvarande geodata. Varken trädhöjdrastret eller ortofoto ger indikation på att området är en hänsynskrävande biotop. Markfuktighetskartan visar på att området är fuktigt men mer information är svår att utläsa. En detaljerad karta för trädslagsbladning hade varit till hjälp men nuvarande kartor för trädslagblandning ger inte den detaljeringsgraden. Så människan krävs fortfarande för att identifiera den här typen av biotoper.

Hasseln

Hasseln trivs allra bäst med mycket ljus och är ett viktigt inslag i skogsmiljöer då den erbjuder många olika livsmiljöer för mängder av arter. Inte minst är nötterna ett viktigt inslag i födan för fåglar och däggdjur på vintern. Hasselrika skogar var vanligare förr och hittar man, som här, ett område med hassel kan en enkel åtgärd som att ta bort överskuggande gran få hasseln att frodas och marken täckas av en rik vårflora.

Naturvårdande skötsel är åtgärder som görs i skogar som är tänkta att sparas och åtgärden syftar till att gynna den biologiska mångfalden.

 

hasselmänniskor.JPG

Tillbaka till kartan


Varför behövs naturvårdande skötsel?

Skogar med höga naturvärden har ofta fått sin biologiska mångfald på grund av en långvarig bakomliggande historia. Det kan exempelvis handla om att skogen varit orörd under lång tid eller återkommande skogsbränder. Det kan också vara mer kulturbetingad markanvändning som skogsbete eller annan hävd. Idag är utebliven hävd och störning i dessa skogar ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Då krävs aktiva åtgärder för att bevara och förstärka de naturvärden som finns på platsen.

Exempel på några naturvårdande skötselåtgärder

  • Frihuggning av grova och gamla lövträd
  • Naturvårdsbränning, hela områden eller fläckvisa
  • Borthuggning av gran för att gynna lövträd
  • Borthuggning av främmande trädslag
  • Restaurera hydrologin i våtmarksmiljöer
  • Skogsbete eller hamling av lövträd
  • Skapa död ved eller döende träd

Att tänka på

  • Du som markägare kan få ekonomiskt stöd för åtgärder som bevarar och utvecklar skogens biologiska mångfald. Kontakta skogsstyrelsen.
  • Tänk tvärt om! Naturvårdande skötsel handlar många gånger om att skapa döda eller döende träd, gynna gamla krokiga och murkna träd, helt enkelt tvärt om mot åtgärder som syftar till virkesproduktion.
  • Varje skogsområde är unikt och tittar man noga kan växterna avslöja vilken markanvändning eller vilka processer som förekommit historiskt. Kunskap om skogshistoriken kan ge en vägledning om vilken typ av åtgärd som kan passa.
Senast korrigerad: 2024-05-27
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)