Hänsyn

Att bedriva ett hållbart skogsbruk handlar om att bibehålla de ekonomiska, sociala och ekologiska funktionerna både nu och i framtiden.

Att visa naturhänsyn i samband med skogliga åtgärder är en viktig del för att bibehålla och utveckla alla dessa funktioner i skogen. Syftet med naturhänsyn kan vara att bevara biologisk mångfald så som exempelvis arter, naturtyper och gener. Det kan också handla om att bibehålla ekosystemtjänster så som rent vatten, pollinering, insekter som reglerar förekomsten av skadegörare och mykorrhizasvampar som hjälper trädet att ta upp näring. 

Förutom att spara exempelvis levande träd i samband med avverkning kan man också behöva skapa strukturer och livsmiljöer som annars skulle vara ovanliga i brukade skogar. Ett exempel är att öka andelen löv eller skapa stående solbelyst död ved i form av kapade högstubbar. Man kan behöva ta hänsyn till exempelvis vatten och lämna kantzoner och undvika körskador. Naturvårdande skötsel är en annan typ av naturhänsyn som leder till att skapa bättre förutsättningar för arter i vissa naturmiljöer. 

Här finns mer att läsa om hänsyn

Arbetsflöde för planering av naturhänsyn inför skoglig åtgärd

1

Välj bestånd

Om man har en skogsbruksplan finns förslag på åtgärder och prioriteringar

Användbara kartor och karttjänster

Skogsbruksplan eller beståndsregister

2 Kontrollera lokala begränsningar
Finns det några restriktioner som berör fastigheten detta kan vara tex svårföryngrad mark i Norrland, begränsningar för markavvattning.

Skogens pärlor
Skyddad natur
Värdetrakter

3 Kontrollera kända kultur-/naturvårdsobjekt

Skogens pärlor
Skyddad natur
Fornsök

4 Förtolkning Naturvård/Kala ytor
Flera olika kartskikt kan användas för att identifiera områden som kan kräva hänsyn, testa dig fram med vår interaktiva berättelsekarta.

Vattenkartor
Historiska ortofoton
Nationella marktäckedata
Markfuktighetsindex
Trädhöjdsraster


5

Förtolka Basstråk vid gallring och föryngringsavverkning

Använd markfuktighetskartan för att bestämma lämpliga vägdragningar i terrängen. Tänk på att tidigare vägar inte behöver vara rätt. Planera överfarter över blöta områden och diken, finns det behov av tekniska hjälpmedel typ stockmattor? Vägar där mest volym transporteras förstärks med ris från avverkningen.

Vattenkartan
MarkfuktighetsindexJordartskartan
Terrängmodell

6 Naturvärdesbedömning /planera hänsyn i fält
Identifiera hänsynskrävande biotoper, naturvårdsträd och kantzoner som inte har identifierats med geodata
 
7 Snitsla i fält
Snitsla gränser, hänsyn både till kultur, natur och rekreation.
 

 

Tillbaka till kartan

Senast korrigerad: 2021-09-07
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)