Föryngring

Att föryngra sin skog efter avverkning är en självklarhet, men det är inte alltid självklart hur marken ska föryngras och hur hänsynen ska tas.
Planterad granplanta
Bild: Helena Gålnander

Planering av god hänsyn vid föryngring

En noggrann planering av sin föryngring skapar förutsättningar för en bra föryngring men också god hänsyn till hänsynsytor och mark och vatten. Till sin hjälp finns flera olika geodata att nyttja samt information från föryngringsavverkning som t.ex. skördardata.

Oftast planeras återväxt-åtgärderna i samband med föryngringsavverkningen vilket gör att det inte alltid finns uppdaterad geodata för att nyttja vid föryngringsplaneringen. Till exempel trädhöjdrastret baseras på lantmäteriets laserskanning som har gjordes 2009 vilket gör att datat bara visar området innan avverkningen. Men en ny laserskanning är på gång och kommer att kunna ge ännu mer detaljerad information.

Nyttja geodata för planeringen

För att göra en bra grundplanering är markfuktighetskartan och markfuktighetsindex bra underlag för att finna de fuktiga partierna och kantzoner gentemot rinnande vatten som inte ska markberedas. På denna föryngringsyta går ett vattenförande dike igenom hela området där markberedning ska undvikas helt i närområdet. Det finns också fuktigare partier där markberedningsmetod kan skilja sig från resten av området och där extra försiktighet bör tas. Fuktigare partier kan högläggning vara den bästa metoden för att få en bra föryngring.

Terrängmodellen kan nyttjas för att finna områden som är mer eller mindre kuperade. Det kan underlätta val av markberedningsmetod men också kunna ge möjlighet att finna områden som inte går att markbereda på grund av lutningen. I detta område finns bara ett område som inte går att markbereda på grund av lutningen men däremot så syns skillnaderna mellan de mer kuperade områden och de mer flackare områdena.

Jordartskartan som underlag kan ge indikationer på vilka områden som kan bli vara svårare eller lättare att markbereda. Tillsammans med markfuktighetskartan ger det även bra indikation på vilket trädslag som passar bra. På det här området finns både blockrika områden, kärvtorv och sandig moig morän vilket gör att valet av markberedningsmetod föll på högläggning med grävmaskin.

Naturvårdsobjekt som lämnas vid avverkningen ska skyddas från kommande skogsbruksåtgärder. Därför ska markberedning och plantering inte göras under t.ex. evighetsträd och in närheten av trädgruppet. Dessa områden eller enstaka träd är svåra att finna med den geodata som oftast finns tillgänglig vid planeringstillfället. Det är en fördröjning av t.ex. ortofoton vilket gör att de inte kan nyttjas i planering. För att göra en bra planering behövs därför ett kompletterande fältbesök innan åtgärderna utförs.

De utförda åtgärderna

På det här området var planen att demonstrera både naturlig föryngring av tall och plantering av gran men naturen ville något annat. Året 2017 avverkades området och markbereddes med grävmaskin. Träddungar och kantzon runt den vattenförande diket lämnades vilket också visas på ortofotot nedan. Området mellan diket och vägen lämnades det fröträd och på andra sidan diket planterades gran. Vintern 2017/2018 blåste en del av fröträden ner och vintern därpå kom stormen Alfrida och tog resterande fröträd och den kvarlämande hänsynen. Det resulterade i att området fick hjälpplanteras. Sommaren 2018 var en väldigt torr och varm sommaren vilket påverkade överlevnaden av de planterade plantorna så 2019 hjälpplanterades området igen.

Som sagt det är inte alltid lätt att lyckas med sin föryngring men det gör det ännu viktigare att följa upp och sätta in kompletterande åtgärder så fort det är möjligt. Geodata är ett bra hjälpmedel att planera och följa upp åtgärderna men kan inte ersätta ett fältbesök.

Ortofotot nedan visar innan föryngringsavverkningen utförs

karta_innan avverkning.jpg

Ortofoto visar trakten efter avverkning när fröträden och den kvarlämnade hänsynen var kvar

karta_fröträd.jpg

Ortorfotot visar efter stormen när alla fröträd har blåst ner och är bortforsladen, (våren 2019)

karta_utan fröträd.jpg

Tillbaka till kartan

Senast korrigerad: 2024-05-27
Hade du nytta av innehållet på denna sida?