BestWay

Kan beslutsstödet BestWay underlätta planeringen av skogliga åtgärder?

Vägvalet vid avverkning är avgörande för hur stor påverkan drivningen har på mark och vatten. Genom analys av körvägar före drivningen kan påverkan på mark och vatten minska samtidighet som drivningen utförs kostnadseffektivt.

Beslutsstöd Traktplanering (BestWay) är en optimeringsmodell vars indata består av terrängmodell, markfuktighetskarta samt virkesvolyms samt egna kompletteringar med information om avlägg, hänsyn och tvingande överfarter i terrängen. Här ovan ser du hur modellen arbetar fram ett förslag hur körvägarna ska anläggas i gallringen för att undvika de känsligaste områdena. 

Metoden lämpar sig bäst på avverkningar som är större än 3 hektar. Den ger även möjlighet att testa virkesavläggets placering och göra känslighetsanalyser av hur olika indata påverkar resultatet.

Se även filmen om BestWay

Tillbaka till kartan

Senast korrigerad: 2024-05-27
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)