Skogsbruksplan

En skogsskötselplan/skogsbruksplan innehåller en beskrivning av skogsinnehavet med förslag på åtgärder. Förslagen bör vara anpassade efter ägarens mål med skogsbruket.
Hur går det till att göra en skogsbruksplan? Se filmen.

En skogsskötselplan ska underlätta skogsägarens planering. Med planens hjälp håller du koll på när det är dags att röja, gallra eller slutavverka olika bestånd, men också var du ska ta särskilda hänsyn till naturvård, kulturmiljö eller andra värden. Läs mer om planens innehåll.

En skogsbruksplan är också en bra hjälp för den praktiska och ekonomiska planeringen på både kort och lång sikt. Men för att planen ska vara ett användbart redskap måste den stämma med verkligheten. Skogen förändras snabbt och en plan behöver därför uppdateras med jämna mellanrum. Som skogsägare behöver du också ajourhålla din plan genom att tydligt dokumentera åtgärder du har gjort.

Skogen delas in i behandlingsenheter

Planeringen underlättas av att skogen delas in i behandlingsenheter (kallas också avdelningar eller bestånd) som kan skötas på ett likartat sätt. En avdelning kan vara allt från några tiondels hektar till tiotals hektar stor. Indelningen utgår ofta från trädens ålder, trädslag, markens bördighet och behov av skötsel. Andra faktorer som påverkar indelningen är tillgången på vatten och förekomst av naturvärden.

Kräver lagen någon plan?

Nej. Tidigare (1979 års skogsvårdslag) krävdes en skogsbruksplan eller (för mindre fastigheter) en förteckning. Sedan 1993 års reviderade lag finns inga krav på plan. Men en plan är förstås bra ändå!

Kräver certifiering någon skogsbruksplan?

Ja, både FSC och PEFC kräver att du kan dokumentera ditt skogsbruk i en skogsbruksplan, och det ska tydligt framgå vilka mål som som olika delar av skogen ska skötas efter. Planen ska alltså vara målklassad (läs mer)

Målstyrd skogsbruksplan

Alla planer behöver inte se likadana ut. Olika skogsägare har olika behov av hur detaljerad informationen är och hur noggrant data har samlats in. Skogforsk undersökte behovet av målstyrda skogsbruksplaner och fann att skogsägare gärna bestämmer innehåll och omfattning själva. Läs mer.

Digital plan eller papper i pärm?

Den gamla pappersplanen kan förstås fungera bra, åtminstone för små fastigheter. Är fastigheten lite större och om du vill ha bättre koll är det en fördel med en digital plan som också är lättare att uppdatera. Många planleverantörer erbjuder datorstödda planer, och idag kan de vara kopplade till webben så att även rådgivaren har tillgång till samma information. Planen kan då innehålla mycket mer än avdelningsbeskrivningar, till exempel kassaflödesanalyser och avverkningsplanering.

Ajourhållning av planen

Tänk på att skogen förändras snabbt. Använd planen för att dokumentera alla åtgärder. Det har du och kommande generationer stor glädje av. När du till exempel har föryngrat, skriv in vad du gjorde för åtgärder, vilka plantor du använde och hur det gick. Spara stambrev och andra dokument. Dokumentera också skador, vindfällen, kulturmiljöspår och annat du ser när du är i skogen.

Senast korrigerad: 2023-02-21
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)