När ska jag slutavverka?

Om du tänker företagsekonomiskt bör beståndet avverkas när värdetillväxten avtar och sjunker under dina egna avkastningskrav. Men det finns också andra sätt att tänka.
Bild: Erik Viklund

Det finns många sätt att tänka kring tidpunkt för slutavverkning. Skogsvårdslagen sätter golvet. Den anger lägsta tillåtna slutavverkningsålder för olika trädslag och marker (se nedan), men ofta kan du vänta längre.

Det är sällan bråttom

Tvärtom. Är skogen frisk och någorlunda sluten, så växer både tall- och granskog bra ända upp till 100 år, ja till och med 120 år på medelgoda marker. Och ännu längre i norra Sverige. Värdet per kubikmeter ökar också i takt med att träden blir grövre och växer in i allt bättre timmerkvaliteter.

Efterhand sjunker dock tillväxten och förräntningen. Tänk på att röta, insekter och storm kan förstöra stora virkesvärden i gammal granskog. Men tänk också på att det är de mogna bestånden vi tycker om att ströva i och plocka svamp. Förlänger vi omloppstiderna så ökar vi också andelen rekreationsvänlig skog. Många djur och växter blir också glada.

Du kan tänka på olika sätt när det gäller tidpunkt för slutavverkning, här är några:

Maximera avkastningen

Avverka när skogens förräntning understiger dina avkastningskrav. Enligt skogsekonomerna ska man då i första hand avveckla de värdefulla, välbestockade kvalitetsbestånden, eftersom de har en låg värdetillväxt i förhållande till sitt stående kapital. De glesare bestånden kan stå på tillväxt.

Maximera volymproduktionen

Skogen avverkas först när tillväxten kulminerar. Det är den tidpunkt när den löpande tillväxten blir lägre än medeltillväxten under hela omloppstiden.

Löpande tillväxt, medeltillväxt och lägsta slutavverkningsålder

Exempel på tillväxtkurvor från en granskog på ståndortsindex G28. När de båda gröna linjerna korsas kulminerar tillväxten. Det är normalt mycket senare än den lägsta tillåtna slutavverkningsåldern som är det röda strecket.

Maximera värdetillväxten

Då ska skogen avverkas när värdetillväxten kulminerar. Det är ytterligare decennier senare, om skogen är utan skador och har en bra kvalitet.

Lägsta slutavverkningsålder enligt skogsvårdslagen

Skogsvårdslagen sätter gränser för när ett bestånd tidigast får slutavverkas (Lägsta SlutavverkningsÅlder, LÅS):

Ståndortsindex   Lägsta slutavverkningsålder  
Gran Tall BD, AC, Z & Y län Övriga län
G36     45
G32     50
G28 T28 65 60
G24 T24 70 65
G20 T20 80 70
G16 T16 90 80
G12 T12 100 90

 

 

 

Senast korrigerad: 2017-03-27
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)