Hänsyn vid slutavverkning

Föryngringsavverkning är den mest dramatiska åtgärden under ett bestånds livstid. Det finns mycket du kan göra som skogsägare för att mildra chocken för skogens djur och växter.
Lämna hänsynsytor och död ved
Bild: Mats Hannerz

Naturhänsyn vid föryngringsavverkning handlar mycket om att spara tillräckligt med substrat och miljöer så att arter har en chans att överleva eller återvända till skogen när den sluter sig igen.

Använd målbilderna

Skogssektorn har gemensamt tagit fram målbilder för god miljöhänsyn. Där finns bra och praktiska tips för hänsyn vid olika skogsbruksåtgärder. I Skogskunskap kan du också hitta filmer som beskriver olika målbilder.

Detaljhänsyn

Detaljhänsyn vid slutavverkning. Illustration Nils Forshed.

Illustration Nils Forshed.

Spara gamla och äldre träd, det är en bristvara i skogen. Lämna också hålträd, grova lövträd och ovanliga träd och buskarter. Spara alla liggande träd. Är de äldre än ett år är det ingen risk för att granbarkborren ska förökas i dem. Bon för rovfåglar, iden och gryt ska självklart också skyddas.

Död ved och lågor ska naturligtvis sparas. Med högstubbar kan du skapa ny död ved.

Hänsynsytor

Hänsynsytor vid slutavverkning. Illustration Nils Forshed.

Illustration Nils Forshed.

Delar av avverkningstrakten kan behöva skyddas helt eller delvis från avverkning. Det kan vara hällmarker, men även skyddszoner mot skogliga impediment, vatten, jordbruksmark och bebyggelse.

Hänsynskrävande biotoper

Hänsynskrävande biotoper. Illustration Nils Forshed.

Illustration Nils Forshed.

Biotoper som lämnats för fri utveckling ska självklart få stå kvar opåverkade, men för att bibehålla värdet i till exempel gamla lövskogar kan du behöva gallra ut en del barrträd, särskilt granar. Nyckelbiotoper kan ibland behöva skötas. Skogsstyrelsen kan ge specifika skötselråd för ditt bestånd.

Senast korrigerad: 2017-10-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)