Hur snabbt växer skogen?

Ståndorten (klimatet, marken och andra naturgivna förutsättningar), trädslaget och trädens ursprung samt din egen skötsel avgör hur snabbt skogen växer.
Från tallplanta till fullstor fura - en historia på cirka 80-120 år i Sverige.
Bild: Mats Hannerz

Bonitet - skogens tillväxt

I skogen pratar man om bonitet. Det är ett mått på hur mycket skogen växer per år i genomsnitt under en omloppstid - under ideala omständigheter.

Bonitet i Sverige. Riksskogstaxeringen.Medelboniteten i Götaland är 8,6 skogskubikmeter per hektar och år men i norra Norrland når den bara upp till 3 kubikmeter. Tillväxten i ditt bestånd kan dock vara högre än idealboniteten, till och med betydligt högre, om du byter trädslag, gödslar eller planterar förädlade plantor.

Börja med att bestämma ståndortsindex

För att bestämma bonitet börjar du med att bestämma beståndets ståndortsindex. För våra svenska barrträd är det ett mått på hur höga de grövsta träden är efter 100 år. En G36 är en mycket bördig granmark, en T12 är en svag tallmark. I Skogskunskap får du tips om hur du enkelt mäter ståndortsindex och översätter det till bonitet.

Tillväxten i beståndet kan räknas ut

Skogsforskningen jobbar hela tiden med att förfina kunskapen om hur snabbt enskilda träd och bestånd växer under olika förutsättningar. Olika matematiska funktioner används för att räkna ut skogens volym och hur den utvecklas över tid. Som skogsägare behöver du inte lära dig alla funktioner, de finns inbäddade i räkneverktygen i Skogskunskap och i många andra planeringsverktyg.

Exempel från verktyget Ingvar

Ett exempel från verktyget Gallringsplan, som används för att bland annat ge råd om när det är dags att gallra. 

Skogens tillväxt i Sverige

I Sverige har vi god kunskap om skogens tillstånd och tillväxt tack vare Riksskogstaxeringen, som sedan 1923 löpande mäter (taxerar) skogen i ett nät av provytor. Riksskogstaxeringen mäter också mycket mer än träd. De tar markprover, inventerar flora och fauna, mäter  död ved, kronutglesning och mycket annat som vi har nytta av för planering och miljöanalyser.

Landarealen i Sverige är 41 miljoner hektar. Av det är 28 miljoner hektar täckt med skog, och 23 miljoner är så kallad produktiv skogsmark. Virkesförrådet på produktiv skogsmark är ungefär 3,1 miljarder skogskubikmeter (m3sk). Det betyder i genomsnitt 135 m3sk per hektar.

Tillväxten på produktiv skogsmark är ungefär 116 miljoner m3sk per år och 123 miljoner m3sk på samtliga ägoslag. Den årliga avverkningen har legat på cirka 75-95 miljoner m3sk per år under 2000-talet. Det betyder att virkesförrådet i den svenska skogen hela tiden ökar med ungefär 20-30 miljoner kubikmeter. Sedan mätningarna startade på 1920-talet har virkesförrådet fördubblats.

Virkesförrådets utveckling enligt Skogsstatistisk årsbok

Virkesförrådets utveckling i Sverige sedan 1926, bearbetad från Skogsstatistisk årsbok 2014

Senast korrigerad: 2020-03-20
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)