När ska du röja?

I normalfallet röjs ungskogen vid 2-4 meters medelhöjd. I täta självföryngringar och sådder behövs ofta en tidigare plantröjning.
Hög tid att röja ungskogen
Bild: Björn Svensson/Skogenbild

Normal ungskogsröjning

Ungskogsröjning kallas den röjning som görs när plantorna är över brösthöjd (1,3 meter). Vid ungskogsröjningen regleras stamantalet och de stammar som ska bilda det framtida beståndet väljs ut. De kallas huvudstammar. Stammarna som lämnas ska vara utvecklingsbara, växa bra och vara fria från skador.

På en bördig mark i Götaland kan det vara dags att röja redan efter 5-7 år. Ett bestånd i norra Sverige kan behöva 10-15 år innan det är moget för röjning. På magra marker i nordligaste Sverige kanske röjningen sker vid 20 års ålder eller senare. Då är det sydsvenska beståndet färdigt för gallring.

Fördelar med tidiga slutröjningar:

Tidig slutröjning. Illustration Nils Forshed.

Illustration Nils Forshed.

  • bättre dimensionsutveckling
  • lägre röjningskostnad
  • mindre risk för snöbrott
  • förstagallringen kan göras tidigare

Fördelar med sena slutröjningar:

Sen slutröjning. Illustration Nils Forshed.

Illustration Nils Forshed.

  • bättre kvistrensning
  • mindre risk för lövsly från stubbskott, och därmed en extra röjning
  • mindre risk för älgskador (i naturliga föryngringar)
  • mindre risk för avgångar i kärva klimatlägen

Plantskogsröjning

Naturligt föryngrad och sådd tallskog måste ofta röjas två gånger. Den första plantröjningen görs vid 0,5-1,0 meters höjd. I första hand glesas ruggar ut så att huvudplantorna får en chans att utvecklas och slippa skador. Småplantor som redan kommit på efterkälken kan sparas till den kommande ungskogsröjningen.

Plantskogsröjning kan också göras för den som satsar på biobränsle i första hand. Glesa i så fall ut beståndet till 4-5.000 plantor per hektar och ta ut biobränsle vid en tidig gallring. Med dagens teknik för biobränsleuttag i klen skog är det dock tveksamt om metoden är ekonomisk.

Gränsen mellan plantskogsröjning och ungskogsröjning är när träden når 1,3 meter i medelhöjd.

Plantskogsröjning, Nils Forshed.

Illustration Nils Forshed.

Röjning i planterad tall- och granskog

Röjning i tallskog, vilka träd ska sparas? Nils Forshed

Illustration Nils Forshed.

I den planterade barrskogen innebär ungskogsröjningen främst en lövröjning. Lövträd som konkurrerar med huvudstammarna tas bort. De träd som inte direkt konkurrerar kan dock lämnas kvar.

Grovgreniga, förväxande träd bör också röjas bort. De kallas vargar.

Om lövuppslaget är måttligt räcker det med en röjning när barrträden är 2-3 meter höga. Om lövet är rikligt kan man behöva röja tidigt vid 2 meters höjd, och upprepa röjningen när barrträden är 2,5-3 meter höga.

Stubbskotten från björk och rotskott från asp växer snabbt ifatt barrträden. Om träden är 2-2,5 meter höga är dock risken mindre.

Röjning i naturligt föryngrad och sådd tall

Om föryngringen var tät hade du förmodligen gjort en plantskogsröjning vid 0,5-1,0 meters höjd.

I en tät tallföryngring kan du vänta med ungskogsröjningen till 4-4,5 meters medelhöjd. Då har träden nått en "betningssäker" höjd och kvistkvaliteten i rotstocken är danad. Samtidigt har du en bra möjlighet att fritt välja huvudstammar efter kvalitet.

Räkna med röjning

I verktyget Röjningsanalys kan du räkna på konsekvenserna av att röja eller inte röja i olika bestånd. Verktyget Röjningsklockan tipsar om när du bör röja och inte med hänsyn till risken för insektsskador.

Senast korrigerad: 2017-10-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)