Röjning

Ungskogen behöver röjas för att de kvarvarande träden ska växa bättre och bli mer stormfasta. Röjning är normalt en lönsam åtgärd som ger mer värdefull virkesproduktion.
Bild: Nils Forshed

Det finns flera olika motiv varför det är bra att röja ungskogen:

  • Du kan välja de trädslag som ger bäst värdeutveckling, och spara de kvalitetsmässigt bästa träden som huvudstammar.
  • De träd som lämnas kvar blir mer motståndskraftiga mot skador och vindfällning.
  • Du har större frihet i kommande gallringar, till exempel kan du planera för färre gallringsingrepp och kortare omloppstid.
  • Virkesvärdet ökar och avverkningskostnaden minskar i de följande gallringarna och i slutavverkningen. Ofta har röjningen betalat sig redan vid första gallringen.
  • Röjningen kan användas för att röja fram och förstärka natur- och kulturvärden.

Effekter av röjning. Illustration Nils Forshed.

Röjningen bidrar till högre diametertillväxt, färre storm- och snöskador i beståndet, mindre självgallring och en bättre virkeskvalitet. Illustration Nils Forshed.

Räkna med röjning

I verktyget Röjningsanalys kan du räkna på konsekvenserna av att röja eller inte röja i olika bestånd. Verktyget Röjningsklockan tipsar om när du bör röja och inte med hänsyn till risken för insektsskador.

Senast korrigerad: 2017-10-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

Martin · 2020-08-19
Hej! Ni skriver att röjning ger mer värdefull virkesproduktion. Har ni några vetenskapliga fakta som stödjer det? Också senvuxet med täta årsringar borde ge ännu bättre betalt pga högre kvalitet som ämnar sig för högkvalitativa produkter, tex fönster etc.
Svar från Skogskunskap · 2020-08-19
Hej Martin, Den här sidan ger bara en snabb översikt av röjningens fördelar. Vill man satsa mer på kvalitetsproduktion, klena kvistar och smalare årsringar i till exempel en tallföryngring kan röjningen senareläggas och göras mer försiktigt i början. Det beskriver vi närmare under sektionen Röjning i Sköta barrskog. Där hittar du exempel på skötsel av naturligt föryngrad tallskog och sådd tall. Att hoppa över röjningen med syfte att få tätare årsringar är en vansklig åtgärd. Om stammar knäcks, toppar bryts etc. i den då gängliga ungskogen så försvinner mycket av kvalitetsvinsterna. / Skogskunskap