Skogsskötselserien

Vill du fördjupa dig i skogsskötsel? Skogsskötselserien på Skogsstyrelsens webbplats innehåller böcker i pdf-format där den aktuella kunskapen om olika skötselåtgärder finns samlad.
Bild: Mats Hannerz

Innehållet i Skogsskötselserien är skrivet och granskat av forskare och andra experter, och dessutom bearbetat av en redaktör. Fakta är kvalitetsgranskade och hänvisar med referenser till originalkällor. Serien började publiceras i december 2007. Totalt är 20 kapitel utgivna.

Härifrån kan du ladda ner de olika kapitlen som pdf-filer:

 1. Skogsskötselns grunder och samband
 2. Produktion av frö och plantor
 3. Plantering av barrträd
 4. Naturlig föryngring av tall och gran
 5. Sådd
 6. Röjning
 7. Gallring
 8. Stamkvistning
 9. Skötsel av björk, al och asp
 10. Skötsel av ädellövskog
 11. Blädningsbruk
 12. Skador på skog, del 1. / del 2
 13. Skogsbruk - mark och vatten
 14. Naturhänsyn
 15. Skogsskötsel för friluftsliv och rekreation
 16. Produktionshöjande åtgärder
 17. Skogsbränsle
 18. Skogsskötselns ekonomi
 19. Skogsträdsförädling
 20. Slutavverkning

 

Senast korrigerad: 2018-11-21

Kommentarer (0 st)