När ska du gallra?

Med lite erfarenhet går det att bedöma gallringsbehovet genom att titta på kronorna. Säkrare är dock att mäta grundyta och höjd, och att använda verktygen i Skogskunskap.
Är det dags att gallra här?
Bild: Mats Hannerz

Ett gallringsprogram styrs väldigt mycket av hur ungskogen sköttes. Ett välröjt bestånd behöver färre gallringar (med högre netto i varje gallring) och kan slutavverkas tidigare. Satsa därför på att sköta röjningarna!

Tänk på att träd på goda marker i södra Sverige växer fort i ungdomen och medelåldern. Ett "normalt glest" bestånd kan gå över till ett akut gallringsbehov på några få år. I bestånd på svagare marker och i norra Sverige har du lite mer tid på dig.

Tumregler för ung skog

I den yngre medelålders skogen finns en del tumregler som erfarna skogsägare kan använda för att bedöma gallringsbehovet.

  • Titta på kronornas utbredning. När kronorna går ihop är det dags att gallra.
  • Titta på den gröna delen av kronan. På tall och lövträd ska grönkronan vara minst hälften av trädets höjd, på gran minst två tredjedelar.

När kronorna börjar krypa uppåt är det hög tid att gallra.

Använd verktyg och gallringsmallar

I den äldre skogen gäller inte tumreglerna längre, och i alla typer av skog har man nytta av de gallringshjälpmedel som finns i Skogskunskap eller tryckta handledningar. 

I Skogskunskap kan du använda verktyget Gallringsplan för att beräkna hur skogen utvecklas och när det är dags att gallra. I Skogskunskap finns också mer förenklade gallringsmallar för barr och löv.

Mäter grundyta med relaskop. Foto Mats Hannerz.

Relaskopet är ett måste för skogsägaren, ett enkelt instrument som används för att skatta grundytan i beståndet. Foto Mats Hannerz.

Gallra första gången vid 12-14 meters höjd

I ett välröjt bestånd görs normalt en första gallring när beståndets övre höjd är 12-14 meter. Övre höjden är medelhöjden av de 100 grövsta träden per hektar.

Vad det betyder i ålder varierar stort. Ett granbestånd på bördig mark i södra Sverige når 12-14 meters höjd redan innan trädens brösthöjdsålder är 20 år. Träden på en svag mark i norra Sverige behöver 70-80 år för att nå samma höjd.

Gallra igen vid 16-20 meters höjd

En senare gallring görs vid 16-20 meters höjd. På goda marker görs en tredje gallring. Tänk på att risken för stormfällning är stor om gallringen görs när träden är över 20 meter.

Fler gallringar i svagt röjda bestånd

I ett svagt röjt bestånd med många stammar krävs fler och försiktigare gallringar.

Senast korrigerad: 2017-10-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)