Hur ska du gallra?

På skogsspråk pratar man om gallringsform, gallringsstyrka och gallringskvot. Det är bra att lära sig innebörden när man säljer en gallring.
Ett välgallrat bestånd
Bild: Mats Hannerz

Gallringsform - använd i första hand låggallring

Gallringsformen beskriver hur uttaget ser ut i förhållande till trädens diameterfördelning. Det finns tre huvudprinciper: låggallring, likformig gallring och höggallring.

Den mesta gallringen utförs som någon form av låggallring. Det betyder att klenare träd plockas ut medan grövre träd lämnas kvar. Samtidigt försöker man gallra bort skadade eller sjuka träd, och grova träd med dålig kvalitet (så kallade vargar).

Gallringen ger också möjlighet att reglera trädslagsblandningen. Se till att alltid lämna tillräckligt med löv.

Gallringskvot

Gallringskvoten är förhållandet mellan de utgallrade trädens medeldiameter och medeldiametern hos de kvarstående träden. Vid en höggallring är kvoten >1, det betyder att de utgallrade träden är grövre än de som står kvar. Vid en låggallring är gallringskvoten <0,9, det vill säga att klenare träd har avverkats och grövre lämnats kvar. Om gallringskvoten är cirka 0,9-1 pratar man om likformig gallring.

Gallringsstyrka - mer i första, mindre i senare gallringar

Gallringsstyrkan är ett mått på hur stor andel av beståndets grundyta, volym eller stamantal som tagits ut vid gallring. Vanligast (och enklast att mäta) är med hjälp av grundyta.

I en förstagallring kan man ta ut ungefär 30-35 % av grundytan, det motsvarar ungefär lika stor andel av volymen.

I senare gallringar är gallringsuttaget något lägre (25-30 %).

Stickvägarna ger ett tvingande uttag

Gallringsmaskinerna måste ta sig fram genom beståndet. Därför hugger man upp stickvägar på ungefär 20 meters avstånd, med en bredd av ungefär 4 meter. Uttaget i stickvägen är ett tvingande uttag, och det ska räknas in i det totala gallringsuttaget. Därför finns mindre träd att välja på mellan stickvägarna i första gallringen. Vid kommande gallringar kan de gamla stickvägarna användas, då kan ett mer selektivt urval av träd göras.

Behandla stubbarna mot rotröta

I granbestånd är rotröta ett stort problem. Gallringar under barmarkssäsongen är en risk eftersom rötsporer infekterar de färska stubbarna. Numera är det mer eller mindre standard att stubbarna behandlas med ett biologiskt preparat mot rotröta i samband med gallring på barmark.

I verktyget Rotröta kan du räkna ut hur stor risken är i ditt eget granbestånd.

Använd verktyg och gallringsmallar

I den äldre skogen gäller inte tumreglerna längre, och i alla typer av skog har man nytta av de gallringshjälpmedel som finns i Skogskunskap eller tryckta handledningar. 

I Skogskunskap kan du använda verktyget Gallringsplan för att beräkna hur skogen utvecklas och när det är dags att gallra. I Skogskunskap finns också mer förenklade gallringsmallar för barr och löv.

Senast korrigerad: 2017-10-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)