Skogssådd

Föryngring med sådd kan vara ett ekonomiskt sätt att skapa täta ungskogar. Sådderna är dock känsligare än planteringar för väder och markval.
Sådda tallplantor
Bild: Ulfstand Wennström

Risken för misslyckanden är större vid sådd än vid plantering. Chansen att sådden lyckas ökar om man har en bra markberedd såbädd, helst med mikropreparering, och använder frö av god kvalitet.

  • Sådd används mest för tall, men skulle på rätt marker kunna vara ett alternativ även för gran. För contortatall är det också en utmärkt föryngringsmetod. Ibland blandas tall- och granfrö.
  • Sådd passar bäst på frisk mark med blåbärstyp eller sämre vegetationstyp. Torr mark med grovkornig jord och ståndorter med finkornig jord bör undvikas.
  • Sådd lyckas oftast bäst i norra och mellersta Sverige. I södra Sverige där problemet med gräsuppslag är stort kan sådden kombineras med fröträdsställning.
  • I Norrland i områden där frömognad och kottförekomst kan vara osäker kan sådd med låg frögiva i kombination med fröträd också vara intressant.
  • Ny teknik har ökat användningen av maskinell sådd som utförs i samband med markberedningen.

En lyckad sådd ger täta ruggar med plantor som måste röjas redan på plantstadiet. I gengäld kan den tätväxande såddskogen få bra kvistkvalitet och bättre rotsystem än efter plantering.

Läs mer om skogssådd och fröval i Skogskunskap.

Senast korrigerad: 2017-03-14
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)