Naturlig föryngring med tall

Vid naturlig föryngring med tall lämnas fröträd kvar som ger frö och samtidigt ett skydd åt de nya plantorna.
En typisk fröträdsställning med tall, här i Småland.
Bild: Mats Hannerz

Antalet fröträd kan vara 50-75 per hektar i norra Sverige och upp till 150 i södra Sverige. På bördiga marker ställs fröträden tätare, på svagare marker glesare.

Ofta krävs markberedning för att få en lyckad föryngring. När föryngringen är säkerställd avverkas fröträden. Enstaka evighetsträd kan lämnas kvar för att bli en del av det nya beståndet.

Om naturlig föryngring av tall används på rätt sorts marker kan den ge täta föryngringar med förutsättningar för god virkeskvalitet.

Några förutsättningar för naturlig föryngring med tall

 • Det ska finnas tillräckligt många stormfasta tallar med bra kvalitet som kan lämnas kvar som fröträd
 • Marken bör vara torr eller frisk och inte alltför bördig
 • Skogen får inte ligga på för hög höjd över havet. I kyligt klimat på hög höjd hinner tallens frön inte mogna tillräckligt.

Fördelar jämfört med kalavverkning

 • Kan ge höga stamantal som normalt gynnar virkeskvaliteten (mindre kvistar)
 • Metoden är billig om den lyckas
 • Upplevs oftast positivt för landskapsbilden
 • En del djur och växter kan gynnas av fröträdsställningen
 • Fröträden kan ha god värdetillväxt
 • Mindre snytbaggegnag på plantorna och mindre vegetationsuppslag
 • Beståndsföryngring har större chans att överleva
 • Näringsläckaget kan bli mindre.

Men det finns också nackdelar

 • Större risk för misslyckad föryngring än vid plantering
 • Risk för vindfällning
 • Åtgärder i etapper, bl.a. friställning, kräver lång planering
 • Uppdelad avverkning fördyrar och skjuter intäkter framåt i tiden
 • Inte möjligt att byta genetiskt material
 • Enkelställning och röjning blir normalt dyrare.

Läs mer om naturlig föryngring i Skogskunskap.

Senast korrigerad: 2017-03-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)