Återväxtkontroll

Följ upp din föryngring regelbundet. Om du har för få huvudplantor, eller om det finns mycket luckor i föryngringen, kan du behöva hjälpplantera.
Plantinventering med cirkelprovyta
Bild: Claes Hellqvist

Ju tidigare en hjälpplantering sätts in desto större chans att den lyckas. En tidig kontroll ger också vägledning till varför plantor har dött.

När bör du kontrollera föryngringen?

Om du planterat på våren bör du göra en kontroll efter första sommaren och senast efter 1-2 år efter planteringen. Hjälpplantering har bäst chans att lyckas ju tidigare den sätts in.

Vid sådd görs en första kontroll 1-2 år efter sådden. Hjälpplantering kan utföras upp till 4-5 år efter sådden.

En självföryngring måste enligt skogsvårdslagen ha en tillfredsställande föryngring inom 5 år i södra Sverige och 10 år i norra. Du bör naturligtvis kontrollera självföryngringen tidigare, helst 3-4 år efter avverkningen i södra Sverige och 8-9 år i norra Sverige. Då är chansen störst för hjälpplanteringen att lyckas.

Hur gör du föryngringskontrollen?

cirkelprovytaGå över hela föryngringsytan. Om föryngringen ser ut att ha lyckats och uppnår skogsvårdslagens krav är det bra. Om inte, bör du göra en stickprovskontroll med cirkelytor.

Räkna alla plantor inom cirkelytor med 1,78 m radie = 10 m². Det görs lättast med ett snöre i en pinne som sätts ned i centrum på provytan. Ett metspö på 1,78 m är också användbart. Gå runt pinnen med utsträckt snöre och räkna alla huvudplantor.

Antalet räknade plantor x 1000 = Antal plantor per hektar.

Gå längs raka linjer över hygget och lägg ut cirkelytor med 15-20 meters avstånd. Om du gör en skiss över hygget kan du också notera efterhand var avgångarna var störst.

Försök också notera avgångsorsak. Är det snytbaggegnag, uttorkning eller frost? Plantorna kanske hade undermålig kvalitet eller också var snytbaggeskyddet inte tillräckligt?

Läs mer om återväxtkontroll och vilka trädslag som räknas som huvudplantor på olika ståndorter.

Lagens krav

Skogsvårdslagen anger minsta antal huvudplantor per hektar för att föryngringen ska vara godkänd. Läs mer om föryngring och skogsvårdslagen.

Dokumentera

Skriv ned vad du gjort. Det har du nytta av både om du vill söka orsakerna till ett visst föryngringsresultat, och om du behöver reklamera plantor eller utfört arbete. Dessutom kan det vara till stor glädje för framtida generationer skogsägare.

Senast korrigerad: 2020-04-09
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)